Všeobecné obchodní podmínky společnosti Amigraf s.r.o.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.amigraf.cz, který je provozován společností Amigraf s.r.o., IČ: 45242011, se sídlem Holandská 10, 10100 Praha 10, zapsané v OR, vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6771. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží, tj. mezi provozovatelem obchodu, výše uvedenou společností Amigraf s.r.o., dále jen „Prodávající“ a jejími obchodními partnery, dále jen „Kupující“.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi předem seznámit.

2. Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je společnost Amigraf s.r.o., IČ: 45242011, se sídlem Holandská 10, 10100 Praha 10, zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6771.

2. Kupující
Kupujícím je podnikatel.

Podnikatelem se rozumí:

Osoba, zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, např. svobodná povolání jako advokacie a osoba, provozující zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva, např. Smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím, stiskem tlačítka OBJEDNAT, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití a tato data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech, vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv, vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@amigraf.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému tohoto internetového obchodu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, tj. stiskem tlačítka OBJEDNAT a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu, včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních nebo ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 20000,- Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z prodejní Ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady zálohy Kupujícím. Úhradou zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky, uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platby předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady za dopravu, tj. vybraný způsob doručení, nese Kupující a odsouhlasí je před odesláním zboží.

Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků nesmí překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platby předem bankovním převodem

Platba fakturou, s dohodnutou splatností, pro smluvní partnery

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad - fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 4 těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Dovoz kurýrní službou

Osobní odběr v prodejním skladu Prodávajícího

Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost vrácení nebo výměny zboží zdarma.

V tomto případě hradí náklady na poštovné Kupující. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 10.000 bez DPH,- Kč nese náklady na dopravu Prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, u potravinářského zboží je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým zpùsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

a.) Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) V případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:

a.) Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách

Reklamace se nevztahují na případy:

Vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího Prokazatelných nedovolených zásahů do zboží.
Na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.
Vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisù.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.


© 2007 AMIGRAF, s.r.o. - všechna práva vyhrazena    webové stránky: NETservis